Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz ochrony prywatności serwisu kalkuluje.pl.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Administratorem serwisu oraz powierzonych danych osobowych jest A&J INWESTYCJE z siedzibą w Łodzi.

Definicje.

Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa w sposób wyłączny warunki i zasady korzystania z Serwisu.

Serwis – oznacza serwis internetowy działający po adresem internetowym www.kalkuluje.pl.

Administrator – oznacza firmę A&J INWESTYCJE z siedzibą: ul.Obywatelska 106B/13, 94-106 Łódź. NIP 8371474334, REGON 101308458.

Użytkownik – jakakolwiek osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu.

Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 4. W przypadku dobrowolnego wypełnienia formularzy z danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zainteresowanie i wyraża zgodę oraz zamawia otrzymywanie na adres e-mail oraz nr telefonu materiałów informacyjnych i handlowych przygotowywanych przez redakcję Serwisu lub jego partnerów biznesowych. Użytkownik zawsze może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania przedmiotowych komunikatów oraz informacji.
 5. Administrator informuje, ze Serwis zawiera materiały stanowiące przedmiot własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, itp. ponadto wygląd i układ Serwisu, jak też prezentowanych w nim treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu. W szczególności Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikającego z ich działalności w ramach Serwisu oraz innych naruszeń prawa.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z informacji uzyskanych w Serwisie, ani też za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź nie wykonanie umów, które Użytkownicy zawarli z podmiotami świadczącymi usługi poprzez strony internetowe dostępne za pomocą przekierowań/linków dostępnych w Serwisie lub podmiotami, o których informacje Użytkownik uzyskał poprzez zamówienie zgłoszone za pomocą  formularzy w Serwisie.

 

Dane osobowe i polityka prywatności.

 1. Użytkownik, który wypełnia formularze w Serwisie, wypełnia je dobrowolnie i proszony jest o podanie danych, w tym osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z wyrażoną zgodą oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016).
 2. Przekazane danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie, przesłanie materiałów informacyjnych i przedstawienie ofert.
 3. Administratorem danych osobowych jest A&J INWESTYCJE. Udostępnione przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych Administratora i jego partnerów biznesowych.
 4. Udostępnienie danych jest dobrowolne zaś każdy Użytkownik, który je udostępnił ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji i modyfikacji, a także przeniesienia lub usunięcia.
 5. Wypełniając formularze dostępne w serwisie Użytkownik oświadcza, że wypełnia je dobrowolnie w wyniku zainteresowania materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez serwis lub jego partnerów oraz, że je zamawia i że podane przez niego dane, w tym osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych administratorów, w szczególności za ochronę danych osobowych oraz politykę prywatności przez podmioty, których strony internetowe dostępne są przy użyciu linków/przekierowań znajdujących się na stronach Serwisu.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu tworzone są i zapisywane w systemie informatycznym Administratora pliki typu cookies. Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zezwolenie na instalacje takich plików jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki typu cookies instalowane są w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Pozwala to czynić Serwis ciekawszym i funkcjonalniejszym. Pliki typu Cookies w żaden sposób nie uszkadzają ani nie niszczą systemu w komputerze. Pliki typu Cookies dostarczają danych statystycznych o działaniach Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików typu cookies.
 8. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, ze Użytkownik zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraził zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych, w tym danych osobowych a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, marketingowych na adres e-mali oraz nr telefonu wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania przedmiotowych komunikatów.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://kalkuluje.pl/regulamin-serwisu/.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila ich opublikowania na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu stanowi ich pełną akceptację.
 4. Do stosunków pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.