Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz ochrony prywatności serwisu kalkuluje.pl.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Administratorem serwisu oraz powierzonych danych osobowych jest A&J INWESTYCJE z siedzibą w Łodzi.

Definicje.

Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa w sposób wyłączny warunki i zasady korzystania z Serwisu.

Serwis – oznacza serwis internetowy działający po adresem internetowym www.kalkuluje.pl.

Administrator – oznacza firmę A&J INWESTYCJE.

Użytkownik – jakakolwiek osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu w tym przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.

Konto – udostępnione przez Administratora Użytkownikowi Zarejestrowanemu miejsce w Serwisie, na którym Użytkownik Zarejestrowany może przechowywać zgromadzone przez siebie materiały i informacje.

Hasło – ustalone prze z Użytkownika zarejestrowanego hasło za pomocą którego uzyskuje dostęp do swojego Konta.

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w wyznaczonym przez Administratora miejscu.

Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu oznaczone, jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników, chyba że w treści Serwisu zastrzeżono inaczej.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy Zarejestrowani.
 4. W momencie pierwszego logowania Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie założone zostaje Konto. Konto umożliwia w szczególności na umieszczanie w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika własnych danych, informacji, tekstów, zdjęć oraz innych materiałów.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe sa prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.
 6. Przy dokonaniu rejestracji Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji Materiałów informacyjnych i handlowych przygotowywanych przez redakcję Serwisu oraz jego partnerów biznesowych. Użytkownik zawsze może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania przedmiotowych komunikatów oraz informacji.
 7. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto i tym samym traci status Zarejestrowanego Użytkownika. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu wszelkich Materiałów zamieszczonych przez Zarejestrowanego Użytkownika na jego Koncie.
 8. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę, że zamieszczone przez niego informacje będą dostępne dla innych Użytkowników.
 9. Użytkownicy nie mogą zamieszczać na Serwisie Materiałów, zdjęć, treści bądź opinii niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, obraźliwych, naruszających godność, cześć, dobre imię dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, oraz treści pornograficznych ani linków/przekierowań do stron zawierających powyższe treści.
 10. Użytkownicy zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie informacje i Materiały zamieszczone przez nich w Serwisie:
 1. Są zgodne z powszechnie obowiązującym przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich;
 2. Nie maja wad prawnych;
 3. Ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich;
 4. Nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, zasad etyki, a ich wykorzystanie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
 1. Administrator/operator informuje, ze Serwis zawiera Materiały stanowiące przedmiot własności intelektulnej , w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, bazy danych, itp. ponadto wygląd i układ Serwisu jak też prezentowanych w nim treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony.
 2. Usuwanie Konta – samodzielna decyzja Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych w ramach Serwisu. W szczególności Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikającego z ich działalności w ramach Serwisu oraz innych naruszeń prawa.
 4. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Administrator nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie wolne od wad, błędów ani nie gwarantuje, że informacje w serwisie będą prawdziwe, poprawne, aktualne czy przydatne dla zamierzonego przez Użytkownika celu dla którego ich poszukiwał.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie albo niezgodne z intencjami Użytkownika wykorzystanie danych ujawnionych przez nich w Serwisie ani też za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o treści Serwisu, w tym do usuwania bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia Kont, Materiałów, komentarzy, zdjęć, treści, informacji itd, które zostały zamieszczone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź nie wykonanie umów, które Użytkownicy zawarli z podmiotami świadczącymi usługi poprzez strony internetowe dostępne za pomocą przekierowań/linków dostępnych na Serwisie.

 

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników oraz możliwości dostosowania go do oczekiwań Użytkowników wskazane jest dokonanie rejestracji i uzyskanie statusu Użytkownika zarejestrowanego.
 2. W procesie rejestracji Konta Użytkownik proszony jest o wypełnienie stosownego formularza i podanie danych, w tym osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z wyrażoną zgodą oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest A&J INWESTYCJE. Udostępnione przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w celach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych i marketingowych Administratora i jego partnerów biznesowych.
 3. Udostępnienie danych jest dobrowolne zaś każdy Użytkownik, który je udostępnił ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji i modyfikacji, a także usunięcia.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, ze podane przez niego dane, w tym osobowe sa prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Administratora z udzielonej mu licencji niewyłącznej.
 5. Administrator w przypadku udostępnienia przez zarejestrowanego Użytkownika loginów, haseł itp. Osobom trzecim nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody w szczególności dane uzyskane przez osoby trzecie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych administratorów, w szczególności za ochronę danych osobowych oraz politykę prywatności przez podmioty, których strony internetowe dostępne są przy użyciu linków/przekierowań znajdujących się na stronach Serwisu.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu tworzone są i zapisywane w systemie informatycznym Administratora pliki typu cookies. Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku Użytkownika. Zezwolenie na instalacje takich plików jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki typu cookies instalowane są w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Pozwala to czynić Serwis ciekawszym i funkcjonalniejszym. Pliki typu Cookies w żaden sposób nie uszkadzają ani nie niszczą systemu w komputerze. Pliki typu Cookies dostarczają danych statystycznych o działaniach Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików typu cookies.
 8. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, ze Użytkownik zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraził zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych, w tym danych osobowych a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, marketingowych na adres e-mali wskazany przez Użytkownika zarejestrowanego podczas procesu rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania przedmiotowych komunikatów.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie.

 

Licencje.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://kalkuluje.pl/regulamin-serwisu/.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila ich opublikowania na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu stanowi ich pełną akceptację.
 4. Do stosunków pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.