Emitent

Podmiot, który wystawia (czyli emituje) papiery wartościowe (w tym obligacje walutowe) oraz ogłasza dokumenty na rynku, co umożliwia rozpowszechnienie informacji wśród osób np. zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie. Emitentem może być: Skarb Państwa, gmina, firma, osoba fizyczna, osoba prawna.


Obligacja

Jest to papier wartościowy emitowany w serii przez emitenta. Stanowi rodzaj finansowania będący alternatywą dla kredytów. Z uwagi na podmiot emitujący obligacje można podzielić je na:

  • skarbowe – emitentem jest w tym przypadku Skarb Państwa, a charakterystyczną cechą jest z reguły niskie oprocentowanie i wysoka pewność uzyskania spodziewanego zwrotu kapitału.
  • komunalne – emitentem są jednostki samorządu terytorialnego, a oprocentowanie jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku obligacji skarbowych.
  • korporacyjne – emitentem jest firma. Charakteryzują się najwyższą średnią stopą zwrotu, ale też obciążone są największym ryzykiem.

Dużym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszą się obligacje walutowe, czyli papiery wartościowe emitowane w kraju inwestora w obcej walucie. Umożliwiają między innymi pozyskanie kapitału na rynkach zewnętrznych, które oferują atrakcyjniejsze warunki pozyskania kapitału. Zazwyczaj emitenci decydują się na takie rozwiązanie, gdy obligacje w ich własnej walucie wyposażone są w raczej wysoki kupon odsetkowy. Innym motywem mogą być oczekiwania w kwestii pozytywnej dla nich zmiany kursu waluty obcej.


Emisja obligacji

Jest to sposób finansowania firmy kapitałem obcym i opiera się na wyemitowaniu papierów wartościowych. Zgodnie z polskim prawem (Ustawa o ofercie publicznej) dopuszczalne jest przeprowadzenie emisji obligacji w trybie publicznym oraz prywatnym.


Zabezpieczenie obligacji

Emisja obligacji (także walutowych) wiąże się ze zobowiązaniami, jakie spadają na Emitenta, który całym swoim majątkiem odpowiada za nią i w tym sensie obligacje można postrzegać jako zabezpieczone. Jednak wiele firm decyduje się na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, co pozwala taniej zyskiwać finansowanie. W praktyce zabezpieczenie takie oznacza przypisanie konkretnej części majątku Emitenta do obligacji, dzięki czemu osoby posiadające zabezpieczone obligacje mogą dochodzić swoich roszczeń ze sprzedaży majątku Emitenta, stanowiącego ich zabezpieczenie. Do popularnych rodzajów zabezpieczeń zalicza się: hipotekę, wierzytelności, rachunki bankowe, znaki towarowe, akcje własne.