Wiele osób, które pragną zainwestować wolne finanse zastanawia się na wyborem obligacji bądź lokaty. Oba rozwiązania wiążą się w pierwszym przypadku udzielaniem podmiotowi pożyczki, która zostanie zwrócona w dniu wykupu obligacji, w drugim założeniu lokaty – depozytu, która zostanie zwrócona w dniu zakończenia lokaty. Różnice między obydwoma formami widoczne są w ryzku oraz oprocentowaniu. Inwestowanie w obligacje wiąże się z wypłatą odsetek najczęściej miesięcznie, kwartalnie, co sześć miesięcy, czasem rocznie. Zaś przy lokacie – oprocentowanie z reguły wypłacane jest miesięcznie, rzadziej na koniec okresu lokaty. Z uwagi na wyższe oprocentowanie i obiecujące odsetki, obligacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

 

Przed startem

Gdy zapadnie decyzja o chęci inwestowania w obligacje korporacyjne, skarbowe, czy komunalne należy rozważyć kluczowe kwestie dla powodzenia przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności należy zastanowić się w jakim celu mają być oszczędzane środki oraz w jakim terminie. Przy chęci zakupienia nieruchomości w ciągu najbliższych 5 miesięcy, omawiana forma się nie sprawdzi. Eksperci doradzają bowiem okres 2-3 lat inwestycji. Kolejną kwestią jest świadomość i akceptacja ryzyka. Inwestowanie w obligacje korporacyjne (czyli te, które dają największą średnią stopę zwrotu) wiązać się powinno z tolerancją ewentualnego bankructwa emitenta. Ponadto należy dobrze zdywersyfikować swoje środki. Inwestowanie w obligacje korporacyjne wszystkich finansów podnosi ryzyko, natomiast podział środków między różne rodzaje inwestycji je minimalizuje.

 

Na starcie

Po rozważeniu horyzontu inwestycyjnego oraz zaakceptowaniu ryzyka i rozpatrzeniu kwestii dostępnych środków należy zastanowić się w jaki sposób można nabyć papiery wartościowe. Istnieją cztery drogi:

  • Publiczna emisja obligacji prowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, ważnego np. 12 miesięcy. W tym czasie emisje mogą być przeprowadzane aż do chwili wyczerpania wartości programu emisji zapisanej w prospekcie. Inną formą jest tzw. mała emisja publiczna, oparta o memorandum informacyjne, a jej wartość nie może przekroczyć 2,5 mln EUR w czasie 12 miesięcy. Papiery wartościowe w ramach publicznej emisji można zakupić w domach maklerskich (w przypadku małej emisji publicznej także bezpośrednio u emitenta)
  • Prywatne emisje są nadal najpopularniejsze. Wyróżnikiem tego sposobu inwestowania w obligacje korporacyjne jest ograniczona do 149 podmiotów liczba inwestorów, do której może trafić informacja o jej przeprowadzeniu. Chcąc tu zainwestować środki należy korzystać z wyspecjalizowanych domów maklerskich lub kontaktować się bezpośrednio z Emitentem.
  • Rynek wtórny nie ma ograniczeń co do możliwości zbywania i nabywania obligacji. Jednym ze sposobów zbycia lub nabycia obligacji na rynku wtórnym jest Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, udostępnia kilkaset różnych serii papierów wartościowych. Inwestowanie przy wykorzystaniu tego rozwiązania wymaga posiadania rachunku maklerskiego i uiszczania opłaty maklerskiej. Obligacje mogą być też przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. Oznacza to, że można je sprzedać w dowolnej chwili po cenie uzgodnionej z kupcem.
  • Inwestowanie zbiorowe, czyli fundusze inwestycyjne, są wybierane między innymi z uwagi na większą dywersyfikację portfela oraz niższe ryzyko. Wiążą się jednak z tym rozwiązaniem wysokie koszty zarządzania, którymi są obciążani inwestorzy.

 

Pamiętaj:

  1. Inwestuj w papiery wartościowe firm, których biznes rozumiesz!
  2. Nie daj się nabrać na „okazje” i podchodź ostrożnie do obietnic wysokich odsetek od obligacji!
  3. Mądrze zdywersyfikuj środki!
  4. Ucz się od najlepszych i czerp wiedzę od specjalistów-praktyków.