Obligacje korporacyjne – (obligacje przedsiębiorstw) to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, wyemitowane na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Emisje są prowadzone w ofercie prywatnej lub publicznej.

 

Emisje publiczne mogą być reklamowane w mediach i skierowane są do nieograniczonej liczby odbiorców.

Emisje prywatne są skierowane przez Emitenta w formie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 – wymienionych z imienia i nazwiska – adresatów.

Oprocentowanie obligacji

Obecnie spotykane oprocentowanie takich papierów w emisji prywatnej wynosi przy stałym oprocentowaniu od 6% do 12%. Zdarzają się jednaki i wyższe wartości.

Również popularne są oprocentowania zmienne i wtedy najczęściej takie oprocentowanie jest definiowane w ten sposób: marża + stawka WIBOR najczęściej 3 miesięczny. Obecnie marża oscyluje w emisjach na poziomie 3-5%. Oczywiście zdarzają się oferty z wyższą marżą.

Popularne terminy wypłaty odsetek to:

  • miesięczne,
  • kwartalne,
  • półroczne,
  • roczne.

Zabezpieczenia obligacji

Przy inwestycji w obligacje korporacyjne oprócz proponowanych zysków, warto zwrócić uwagę na zabezpieczenia. Najczęściej stosowane to:

  • hipoteka,
  • zastaw na majątku firmy,
  • zastawy rejestrowe na majątku emitenta,
  • poręczenia majątkowe,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
  • weksel in blanco.

Istotne też jest sprawdzenie, czy i w jakich terminach jest możliwość z wystąpieniem przez Obligatariusza o wcześniejszy wykup obligacji i jakie będą to warunki. Warto przy tej okazji sprawdzić, kiedy i na jakich warunkach może to zrobić Emitent. Spotykane propozycje wcześniejszego odkupu bywają od co kwartał, pół roku, rok. Emitent często deklaruje możliwość wykupu w dowolnej chwili z wypłatą odsetek należnych na dzień wykupu.

Należy pamiętać, że przy inwestycji w obligacje podejmujemy ryzyko inwestycyjne. Trzeba liczyć się z możliwością straty części lub całości zainwestowanego kapitału. Dlatego zalecamy ostrożność i solidną weryfikację Emitenta i dokumentów jakie przedstawia Emitent.